POMOC PRAWNA NA RZECZ FRANKOWICZóW

Informacja ogólna:

Kancelaria Cybulski Piotrowska Pęcherz radcowie prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie świadczy pomoc prawną na rzecz kredytobiorców posiadających tzw. kredyty frankowe. Dotyczy to w szczególności osób, które zawierały umowy kredytowe na cele mieszkaniowe, to jest związane z zakupem domu lub mieszkania. Obsługa prawna jest skierowana zarówno do osób, które spłaciły swój kredyt w całości, jak i kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu dokonują spłaty swojego kredytu.

Wadliwość umów frankowych:

Tzw. umowy frankowe zawierają wadliwe, sprzeczne z prawem zapisy, odnoszące się w szczególności do sposobu przeliczania określonych wartości. Dotyczy to przede wszystkim sposobu oznaczenia wysokości wypłaconego kredytu, oznaczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy, czy też oznaczenia wysokości każdej raty kredytu. Takie zapisy wprost zawierają odniesienia do tabel kursowych, które w rzeczywistości były lub nadal są ustalane przez bank, co jest rażącą wadą prawną takich umów. Ponadto niedozwolone zapisy odnoszą się również do kwestii związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Nieprawidłowym działaniem banków wobec kredytobiorców był również brak poinformowania w sposób zrozumiały o wszelkich ryzykach związanych ze zmianą kursu waluty obcej oraz brak zabezpieczenia sytuacji kredytobiorców w razie dużego wzrostu kursu waluty obcej.

Zgodne stanowisko w zakresie wadliwości prawnej umów frankowych wyrażają również Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.

Banki:

Obsługa prawna dotyczy tzw. kredytów indeksowanych oraz kredytów denominowanych, które to umowy były zawierane przede wszystkim z następującymi bankami:

 • mBank/Multibank/BRE Bank
 • Millennium
 • Polbank/Raiffeisen Bank Polska
 • Kredyt Bank/Bank Zachodni WBK/Deutsche Bank/Santander Bank Polska
 • Getin Noble Bank/Getin Bank/DNB Bank Polska
 • GE Money Bank/BPH
 • Eurobank
 • PKO BP/Nordea
 • BPH
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Credit Agricole/Lukas Bank

Sposób świadczenia pomocy prawnej:

Pomoc prawna obejmuje działanie na etapie przedsądowym, w tym analizę umowy kredytu oraz okoliczności zawarcia umowy kredytu, w celu rozważenia zasadności podjęcia stosownych działań oraz wystąpienia z konkretnymi roszczeniami wobec banku (wystąpienia do banku z reklamacją, wezwaniem do zapłaty lub wnioskiem o udostępnienie historii spłat kredytu), a także na etapie postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w tym udział w rozprawach oraz składanie pism procesowych w toku postępowania, jak również po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego, to jest na etapie ostatecznego rozliczenia się z bankiem, dokonania potrąceń wzajemnych roszczeń oraz wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Czego kredytobiorca może dochodzić od banku:

Kredytobiorca może wystąpić do sądu przeciwko bankowi z następującymi roszczeniami:

Roszczenie główne:

 • roszczenie o ustalenie przez sąd, że umowa kredytu jest nieważna – co powoduje, że umowa jest traktowana jako niezawarta, a to w praktyce prowadzi do upadku umowy oraz wszelkich zabezpieczeń, w tym zabezpieczenia hipotecznego oraz zabezpieczenia wekslowego, oraz powoduje konieczność ostatecznego rozliczenia się z bankiem;
 • roszczenie o zapłatę – żądanie zwrotu wszelkich środków pieniężnych, które kredytobiorca uiszczał na podstawie umowy kredytu, zatem dotyczy to uiszczonych rat, odsetek oraz opłat okołokredytowych.

Roszczenie ewentualne (roszczenie ewentualne jest składane wyłącznie na wypadek braku uwzględnienia przez sąd roszczenia głównego):

 • roszczenie o ustalenie, że umowne klauzule przeliczeniowe są sprzeczne z prawem i nie wiążą kredytobiorców  – co powoduje, że umowa kredytu obowiązuje dalej, ale już bez wadliwych klauzul przeliczeniowych, które w swojej treści odnosiły się do tabel kursowych ustalanych przez bank, co prowadzi do obniżenia wysokości kolejnych rat kredytu oraz zwrotu wcześniej nadpłaconych rat;
 • roszczenie o zapłatę – żądanie zwrotu nadpłaty, która powstała wskutek stosowania przez bank wadliwych zapisów umownych, wskutek czego kredytobiorca spłacał znacznie zawyżone raty kredytu, w oparciu o niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do tabel kursowych ustalanych przez bank (wysokość nadpłaty jest ustalana na podstawie opinii biegłego, jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że umowa może być utrzymana w mocy, co jednak jest obecnie rzadkością, bowiem dominuje koncepcja ustalenia nieważności całej umowy).

Głównym cele postępowania jest dążenie do ustalenia nieważności umowy kredytu, co w praktyce jest znacznie bardziej korzystne dla kredytobiorcy. 

Obecna linia orzecznicza sądów krajowych jest dominująca w zakresie rozstrzygnięcia bardziej korzystnego dla kredytobiorcy, to jest ustalenia przez sąd, że umowa kredytu jest nieważna, w związku z czym sąd zasądza również obowiązek zwrotu przez bank wszelkich środków pieniężnych, które kredytobiorca uiszczał na podstawie umowy kredytu.

Sądy w zdecydowanej większości spraw dochodzą do wniosku, że umowy frankowe były sprzeczne z przepisami dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz z zasadami współżycia społecznego, przez co rażąco naruszały prawa kredytobiorcy, a to prowadzi do upadku umowy frankowej.

Należy pamiętać, że prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu, powoduje konieczność ostatecznego rozliczenia się z bankiem:

 • bank ma obowiązek dokonać zwrotu wszelkich świadczeń pieniężnych, które kredytobiorca uiszczał na podstawie umowy kredytu;
 • jednocześnie kredytobiorca ma obowiązek dokonać zwrotu kwoty wypłaconego przez bank kredytu.

Istotnym plusem ustalenia nieważności umowy kredytu jest traktowanie takiej umowy jako niezawartej, a w konsekwencji upadają zabezpieczenia umowne banku, zwłaszcza takie jak hipoteka lub również weksel.

Ponadto, w toku postępowania sądowego, można żądać udzielenia zabezpieczenia roszczeń kredytobiorcy, które zostały zgłoszone w treści pozwu skierowanego do sądu. Udzielenie zabezpieczenia przez sąd sprowadza się do zawieszenia obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego, zakazania bankowi wypowiedzenia umowy kredytu z uwagi na zaprzestanie spłacania rat kredytu oraz zakazania bankowi przekazywania informacji o braku spłaty rat kredytu do Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej oraz innych podobnych podmiotów. W praktyce oznacza to, że w czasie trwania sprawy sądowej przeciwko bankowi, która to sprawa sądowa może trwać nawet do kilku lat, kredytobiorca nie musi spłacać rat kredytu. 

Jak pokazują statystki, frankowicze wygrywają aktualnie 98% spraw sądowych w sporach przeciwko bankom. Z kolei z aktualnego, korzystnego dla frankowiczów, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, iż w razie ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, bank może domagać się od kredytobiorcy jedynie zwrotu wypłaconego kapitału kredytu, natomiast bankowi nie przysługują inne roszczenia, w tym zwłaszcza możliwość dochodzenia od kredytobiorcy tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli dodatkowej sumy wyliczonej od kwoty wypłaconego przez bank kredytu.

Koszty oraz opłaty związane z postępowaniem:

Złożenie pozwu w sądzie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 1.000 złotych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych. 

Wygrana w sprawie sądowej z bankiem, poza odzyskaniem środków uiszczonych na podstawie umowy kredytu, oznacza konieczność dokonania przez bank zwrotu powyższych kwot, które kredytobiorca uiścił tytułem opłaty sądowej od pozwu (kwota 1.000 złotych) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (kwota 17 złotych).

Ponadto, w zależności od dochodzonej kwoty, wygranie sprawy sądowej z bankiem oznacza konieczność dokonania zwrotu przez bank na rzecz kredytobiorcy kosztów zastępstwa procesowego, które są ustalane w następujący sposób, według wartości przedmiotu sporu, którą to wartością jest wysokość sum pieniężnych dochodzonych przez kredytobiorcę. W praktyce najczęściej jest to kwota 10.800 złotych, bowiem roszczenia kredytobiorców o zapłatę mieszczą się w przedziale – od 200.000 złotych do 2.000.000 złotych.

Honorarium Kancelarii jest ustalane indywidualnie, po szczegółowym zapoznaniu się ze stanem sprawy, treścią konkretnej umowy kredytu oraz okolicznościami jej zawarcia przez kredytobiorcę.

Kontakt do osób kierujących działaniem Kancelarii w zakresie spraw dotyczących sporów frankowych:


Logo Footer

ul. Królowej Jadwigi 8/7, 30-202 Kraków
biuro@kancelariacpp.pl