ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG  • Znamy każdy rodzaj działalności leczniczej. Zaufały nam podmioty prowadzące szpitale, ambulatoria jak też indywidualni przedstawiciele zawodów medycznych. Zapewniamy bieżącą obsługę prawną każdemu świadczeniodawcy. W szczególności oferujemy:

   • kompleksową rejestracją działalności leczniczej (w tym opracowywanie regulaminów organizacyjnych, wzorów pieczątek, tablic informacyjnych, polityk bezpieczeństwa danych osobowych, przygotowanie umów do współpracy z personelem lekarskim i pielęgniarskim)
   • audyty prowadzonej działalności
   • pomoc podczas zmiany form organizacyjnych wykonywanej działalności
   • reprezentację w sprawach o błędy medyczne przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
   • reprezentację w postępowaniach przed organami odpowiedzialności zawodowej, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Prezesem UOKiK, Państwową Inspekcją Sanitarną, Wojewodami
   • reprezentację w toku kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w przebiegu postępowań sądowych
   • reprezentację w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz postępowaniach odwoławczych od ich rozstrzygnięć
   • pomoc w ochronie dóbr osobistych przed zniesławieniem świadczeniodawców w mediach, zwłaszcza w internetowych platformach informacyjnych oraz serwisach społecznościowych
   • obsługę prawną badań klinicznych
   • obronę w sprawach karnych

  • Dzięki zbieranemu przez lata doświadczeniu w obronie podmiotów wykonujących działalność leczniczą przed roszczeniami pacjentów, posiadamy wiedzę i umiejętności skutecznego dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień. Oferujemy pomoc prawną w prowadzeniu spraw przed:

   • sądami powszechnymi
   • wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
   • Rzecznikiem Praw Pacjenta

   Mediujemy ze świadczeniodawcami oraz negocjujemy wysokość odszkodowań i zadośćuczynień z ubezpieczycielami.

   Ponadto, reprezentujemy świadczeniobiorców w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie refundacji kosztów leczenia transgranicznego oraz ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firmom farmaceutycznym, hurtowniom, aptekom i szpitalom. W szczególności:

  • doradzamy w zakresie wymagań jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym
  • doradzamy w sprawach dotyczących pozwolenia na prowadzenie aptek, reklamy aptek, zgodności reklamy i promocji produktów leczniczych z przepisami prawa farmaceutycznego, a także rejestracji i dystrybucji produktów leczniczych
  • zapewniamy reprezentację w postępowaniach w sprawie refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • reprezentujemy podmioty rynku farmaceutycznego w postępowaniach przed organami kontroli, postępowaniach sądowych i postępowaniach przed NFZ
  • oferujemy pomoc z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji

 • Reprezentujemy przedsiębiorców na wszystkich polach ich działalności gospodarczej, adresując swoje usługi do osób fizycznych i prawnych. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego, w ramach której sporządzamy projekty aktów założycielskich, protokołów, uchwał oraz dokumentów towarzyszących. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach rejestrowych. Przeprowadzamy procesy likwidacji spółek, fuzji oraz przejęć, jak również przekształceń indywidualnych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe. W ramach świadczonej pomocy prawnej opracowujemy projekty umów zawieranych z kontrahentami, uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach.

 • Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa pracy opracowujemy projekty umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz premiowania. Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, przejęcia zakładu pracy oraz przejęcia pracowników. Reprezentujemy pracodawców w postępowaniach negocjacyjnych z organizacjami związkowymi. Świadczymy usługi prawne z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników w postępowaniach sądowych, zwłaszcza:

  • w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy pracowników szczególnie chronionych
  • czasu pracy pracowników
  • dochodzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • dochodzenia roszczeń o przywrócenie do pracy
  • odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy
  • w sprawach dotyczących wypadku przy pracy

 • Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W szczególności prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności), sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. Przygotowujemy również projekty umów i opinie z zakresu prawa cywilnego, zajmujemy się windykacją należności oraz prowadzimy postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

 • Od wielu lat Kancelaria posiada ugruntowaną pozycję w dziedzinie prawa nieruchomości oraz prawa lokalowego. Prowadzimy postępowania w sprawach o zasiedzenie, o naruszenia prawa własności i posiadania, o ustanowienie służebności drogi koniecznej i inne, o eksmisję, o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, o ustalenie istnienia stosunku najmu, o ustalenie bezzasadności podwyżki czynszu oraz we wszelkich innych sprawach dotyczących ochrony praw lokatorów. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu umów najmu oraz obsługą prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 • Przygotowujemy opinie prawne dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Wspieramy uczestników konsultacji publicznych oraz podmioty prowadzące działalność lobbingową w ramach procesu projektowania aktów prawnych. Z naszych opinii i raportów korzystały jak dotąd Ministerstwo Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji publicznej, samorządy zawodów medycznych.

 • Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie dydaktyczne. Zajęcia prowadzone w szkołach wyższych, izbach zawodowych, referaty wygłaszane na zagranicznych i krajowych konferencjach oraz wystąpienia podczas komisji eksperckich w przebiegu postępowania legislacyjnego pozwoliły udoskonalić umiejętności prezentowania wiedzy w sposób przystępny dla każdego audytorium. Prowadzimy tematyczne szkolenia dla przedsiębiorców z branży medycznej, w szczególności przedstawiamy:

  • ramy prawne wykonywania zawodów medycznych
  • ramy prawne prowadzenia działalności leczniczej
  • zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej osób wykonujących zawody medyczne
  • zagadnienia zarządzania ryzykiem prawnym, w szczególności wskazujemy jak minimalizować ryzyko bycia pozwanym za naruszenie praw pacjenta oraz jakie kroki podejmować aby realnie wpływać na zmniejszanie zasądzanych kwot odszkodowań i zadośćuczynień
  • zagadnienia praw i obowiązków osób wykonujących zawody medyczne w ramach umowy o świadczenie usług medycznych
  • zagadnienia z zakresu prawa pracy, w szczególności zasady rządzące czasem pracy osoby dyżurującej i związaną z tym specyfikę wynagradzania, jak też odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne

ZAUFALI NAM

  Logo Footer

  ul. Królowej Jadwigi 8/7, 30-202 Kraków
  biuro@kancelariacpp.pl