• Zbigniew Cybulski

  Zbigniew Cybulski

  zcybulski@kancelariacpp.pl

  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując w 1997 roku tytuł magistra prawa. W 2007 roku, po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, uzyskał wpis na listę radców prawnych i od tego czasu nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego.

  Zatrudniony początkowo w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, następnie w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, gdzie zajmował się tworzeniem prawnych zrębów polskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. W Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Krakowie pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta, będącego pierwszą instytucją mającą za zadanie ochronę szeroko pojętych praw pacjentów. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Biura Rady Kasy. Od wielu lat współpracuje z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

  zobacz więcej

  Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Ze względu na specyfikę Kancelarii jego szczególnym zainteresowaniem objęta jest obsługa podmiotów z sektora medycznego i farmaceutycznego. Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów sądowych i pozasądowych, w tym sporów z NFZ. Prowadzi sprawy dotyczące odwołań od decyzji NFZ w ramach postępowań konkursowych oraz w sprawach dotyczących wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jak również w sprawach dotyczących zwrotu kosztów leczenia odbytego poza granicami Polski. Jego doświadczenie procesowe obejmuje również liczne sprawy o błędy w sztuce medycznej, prowadzone zarówno przed sądami powszechnymi, jak i wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

  Zajmuje się pomocą prawną z zakresu spraw cywilnych, pracowniczych i gospodarczych zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W jego szczególnym zainteresowaniu pozostają sprawy związane z przekształceniami zarówno spółek prawa handlowego, jak również spółek cywilnych i przedsiębiorców. Wieloletnie doświadczenia zawodowe związane z przekształceniami podmiotów gospodarczych pozwala na wypracowanie optymalnych, indywidualnych rozwiązań uwzględniających potrzeby konkretnego klienta.

  Współautor „Komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" wydanego nakładem Wydawnictwa Prawniczego. Autor licznych artykułów z zakresu prawa medycznego.
  Katarzyna Piotrowska

  Katarzyna Piotrowska

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując w 1995 r. tytuł magistra prawa. W 2000 r., po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, uzyskała wpis na listę radców prawnych i od tego czasu nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego. W sferze jej szczególnych zainteresowań pozostają sprawy o błędy w sztuce lekarskiej, w tym o błędy popełnione przy wykonywaniu zabiegów stomatologicznych. Znajomość zwłaszcza tej ostatniej materii pozwala właściwie ocenić szanse na uzyskanie odszkodowania za szkodę majątkową i zadośćuczynienia za krzywdę już na etapie przedprocesowym, a następnie skutecznie poprowadzić proces sądowy z udziałem biegłych sądowych posiadających odpowiedni dla potrzeb konkretnej sprawy zakres kompetencji.

  zobacz więcej

  Zajmuje się pomocą prawną z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z bieżącym obrotem gospodarczym, w tym w szczególności w konstruowaniu umów niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zarówno typowych, jak i uwzględniających bardzo indywidualne potrzeby stron.

  W sferze prawa pracy poświęca się sporom pomiędzy pracownikami a pracodawcami powstałym na tle rozwiązania stosunku pracy, zarówno za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia z winy pracownika. Efektywnie doradza w celu ugodowego zakończenia sporu, a w braku takiej możliwości z sukcesami prowadzi sprawy sądowe o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.

  Posiada szeroką znajomość prawa spadkowego, a w jego ramach świadczy pomoc we wszelkich problemach wywołanych otwarciem spadku, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku bądź uzyskanie poświadczenia dziedziczenia, o dział spadku, o zachowek, o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza lub wykazu majątku.

  Od wielu lat równolegle zajmuje się szeroko pojętym prawem nieruchomości, prawem lokalowym i prawem wspólnot mieszkaniowych. Wielość procesów sądowych przeprowadzonych w tym czasie w odniesieniu do lokali położonych na terenie Krakowa sprawiła, że swobodnie porusza się w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku najmu, ustalenia jego istnienia, w tym wstąpienia w stosunek najmu po osobach najbliższych oraz we wszelkich sprawach związanych z zapłatą czynszu najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, zwrotu wartości nakładów poczynionych na lokal czy waloryzacji kaucji mieszkaniowych. Prowadziła szereg spraw dotyczących zarówno funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, jak i związanych ze zniesieniem współwłasności lub zarządem nieruchomością, w której nie doszło do wyodrębnienia lokali i powstania wspólnoty mieszkaniowej, i która jest zarządzana według reguł wynikających z kodeksu cywilnego.

  Prowadzi wszelkiego rodzaju postępowania administracyjne Zna realia postępowań sądowych i występuje przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji.

  Włada językiem angielskim.
  Tomasz Pęcherz

  Tomasz Pęcherz

  tpecherz@kancelariacpp.pl

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1998 r. ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a od 2005 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

  Od 18 lat specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i prawem ubezpieczeń zdrowotnych. Bezpośredni związek tej tematyki oraz oczekiwania praktyki sprawiły, że w jego szczególnym zainteresowaniu pozostają również zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną danych osobowych (w tym w zakresie dokumentacji medycznej) i dobrami na prawach niematerialnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym również w prowadzeniu sporów sądowych z NFZ w zakresie procesów o tzw. nadwykonania, odwołań w ramach postępowań konkursowych oraz w sprawach dotyczących wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach specjalizacji kancelarii zyskał również wiedzę i doświadczenie w zakresie procesów i innych postępowań związanych z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w trakcie leczenia.

  zobacz więcej

  Wielokrotnie w odpowiedzi na oczekiwania Klientów opracowywał nowatorskie rozwiązania w zakresie organizacji przedsiębiorców, jak i różnego rodzaju umowy konieczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności leczniczej, każdorazowo uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów.

  Obecnie świadczy również pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy dentystów jako radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

  W latach 1999 – 2002 pracował w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Krakowie m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego. W 1999 r. uczestniczył również w pracach Zespołu Prezydenta Miasta Krakowa ds. przekształcenia miejskich publicznych zakładów lecznictwa otwartego.

  W 2016 r. był przewodniczącym powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej.

  Wcześniej Członek Zarządu a obecnie Prezes Zarządu fundacji Watch Health Care w Krakowie, zajmującej się m.in. opracowywaniem i publikacją Barometru WHC i Onkobarometru WHC.

  Jest wykładowcą w zakresie prawa ubezpieczeń zdrowotnych na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński. Wykłada również szeroko pojęte prawo medyczne i prawo ubezpieczeń zdrowotnych na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest ekspertem Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie oraz członkiem Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego w Krakowie.

  Wykładowca i prelegent na wielu konferencjach i kongresach, dotyczących prawa medycznego i organizacji rynku usług medycznych.

  Współautor i redaktor „Komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze”, wydanego nakładem Wydawnictwa Prawniczego, oraz autor artykułów, publikacji monograficznych i opracowań, dotyczących tematyki szeroko pojętych zadań publicznych.
 • Grzegorz Glanowski

  Grzegorz Glanowski

  gglanowski@kancelariacpp.pl
  508 672 842

  Doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ. Ukończył podyplomowe studia prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Summer School on Health Law and Ethics na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Beneficjent grantu naukowego przyznanego przez Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 8 na realizację badań pt. Umowa o leczenie jako źródło stosunku prawa medycznego. Odbył pobyty naukowe w Obserwatorium Prawa Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, Instytucie Maxa Plancka dla Międzynarodowego i Porównawczego Prawa Prywatnego w Hamburgu oraz Instytucie Europejskiego Prawa Deliktowego w Wiedniu.

  zobacz więcej

  Specjalizuje się w prawie medycznym, w szczególności w cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej części jego problematyki. Posiada doświadczenie w prowadzeniu: spraw o błędy medyczne; sporów z NFZ, zwłaszcza o nadwykonania, zwrot nienależnej refundacji i zapłatę kar umownych oraz postępowań odwoławczych od wyników kontraktowania świadczeń. Prowadził postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Prezesem UOKiK, Państwową Inspekcją Sanitarną. Doradza we wszystkich aspektach rejestrowania i prowadzenia działalności leczniczej.

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz European Association on Health Law. Obecnie pełni funkcję sekretarza czasopisma naukowego Journal of Health Law and Bioethics.

  Prelegent krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, autor publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego.

  Włada językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

  PUBLIKACJE

  Monografie
  1. G. Glanowski, Umowa o świadczenie zdrowotne, Warszawa 2019.


  Prace zbiorowe
  1. G. Glanowski, Prawo konstytucyjne. Repetytorium (red. M. Podsiadło), Warszawa 2012.
  2. G. Glanowski, Telemedycyna (w:) System Prawa Medycznego. Tom III. Organizacja systemu ochrony zdrowia (red. D. Bach-Golecka), Warszawa 2020.


  Artykuły
  1. G. Glanowski, Konstytucyjny model ochrony zdrowia, Internetowy Przegląd Prawniczy UJ, nr 1/2012.
  2. G. Glanowski, Umowny limit świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a bezpodstawne wzbogacenie pacjenta, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
  3. G. Glanowski, Wyłudzenie świadczeń zdrowotnych przez pacjenta, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XVI: 2012, z. 2.
  4. G. Glanowski, Prawo do ochrony zdrowia w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka (red: Iwona Rzucidło), Lublin 2013.
  5. G. Glanowski, Definicje bezwzględnego obowiązku pomocy medycznej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XVII: 2013, z. 1.
  6. G. Glanowski, Nowelizacja postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 11 października 2013 r. Zagadnienia wybrane [w:] Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej (red. T. Sroka, J. Kostrubiec i inni), Lublin 2014.
  7. G. Glanowski, Zarządzanie nieobecnością lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, [w:] Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia (red. A. Przybyłka), Kraków 2014.
  8. G. Glanowski, Gospodarowanie środkami finansowymi w ramach kontraktu z NFZ w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, [w:] Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu (red. A. Krzysztofek), Kraków 2014.
  9. G. Glanowski, Kontrowersje wokół realizacji samorządowych programów zdrowotnych, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 2.
  10. G. Glanowski, Kryteria oceny ofert w przetargach na prowadzenie działalności leczniczej w nieruchomościach komunalnych, Przegląd Prawniczy UAM nr 5/2015.
  11. G. Glanowski, Telemedycyna w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Monitor Prawniczy, 18/2015.
  12. G. Glanowski, Legal status of Telemedicine in the Internal Market, European Journal of Health Law 23 (2016), 231-247.
  13. G. Glanowski, Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenie zdrowotne, Prawo i Medycyna 3/2017.


  Glosy
  1. G. Glanowski, Status prawny SPZOZ - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt III UK 192/13, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2/2015.
  2. G. Glanowski, Istota formalizmu refundacyjnego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt I CSK 633/13, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/2015.
  3. G. Glanowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CSK 455/14. Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym. Prawo i Medycyna 2/2016.
  4. G. Glanowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt III CZP 80/18, Przegląd Sądowy 6/2020.

  Monika Lachowicz

  Monika Lachowicz

  mlachowicz@kancelariacpp.pl

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W okresie studiów aktywnie angażowała się w działalność organizacji studenckich, m.in. zdobywała doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

  W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, szczególnie prawem nieruchomości, zastępstwami procesowymi w postępowaniach sądowych oraz windykacją należności.

  Włada językiem angielskim.

  Dawid Kądzioła

  Dawid Kądzioła

  dkadziola@kancelariacpp.pl

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Doświadczenie zdobywał w wielu małopolskich kancelariach prawnych. W Kancelarii Cybulski Piotrowska Pęcherz sp. p. pracuje od 2015 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie medycznym, prawie gospodarczym oraz prawie pracy. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz medycznego. W szczególności zajmuje się sprawami o błędy medyczne, a także kompleksową obsługą podmiotów leczniczych. Doradza m.in. w zakresie postępowań spornych z NFZ, opracowuje regulaminy organizacyjne podmiotów leczniczych, dokonuje wpisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

  Ponadto zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, m.in. sporządza pisma procesowe z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, konstruuje umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, sporządza wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia stron, wypowiedzenia i porozumienia zmieniające.

  Włada językiem angielskim.
 • Izabela Polańska

  Izabela Polańska

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obroniła w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego przy Katedrze Prawa Karnego UJ. Obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  W Kancelarii Cybulski Piotrowska Pęcherz Radcowie Prawni Sp. P. pracuje od 2015 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie medycznym oraz prawie pracy. Koordynuje projekt Newslettera przeznaczonego dla Klientów Kancelarii, a także sporządza pisma procesowe i analizy prawne.

  Włada językiem angielskim.
 • Agnieszka Bogdańska

ZAUFALI NAM

  Logo Footer

  ul. Królowej Jadwigi 8/7, 30-202 Kraków
  biuro@kancelariacpp.pl